Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

 

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

ESOKJ dzieli umiejętności językowe na poszczególne poziomy i określa kryteria osiągnięcia każdego z nich. System został opracowany z inicjatywy Rady Europy. Tłumaczenie na język niemiecki przedstawiono wraz z angielskim oryginałem podczas Europejskiego Dnia Języków w 2001 roku w szwedzkim Lund.

Jak podzielone są umiejętności językowe?

Istnieją trzy poziomy posługiwania się językiem: początkujący (A), samodzielny (B) i zaawansowany (C). Każdy poziom podzielony jest na dwa poziomy kompetencji w zależności od czterech składowych: czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia. Eurotext specjalizuje się wyłącznie w tłumaczeniach, dlatego na odpowiednich poziomach największą wagę przywiązujemy do czytania ze zrozumieniem i pisania.

Do czego stosowana jest ta klasyfikacja?

Klasyfikacja znajomości języka według trzech poziomów jest stosowana w wielu obszarach: na przykład na maturze, w kształceniu językowym związanym z pracą lub na kursach integracyjnych; jest także ważna w przypadku pracy jako au pair lub sprowadzania do kraju emigracji członków rodzin spoza kraju. System ESOKJ pomaga sprawdzić i obiektywnie ocenić umiejętności językowe.

Gdzie stosowana jest klasyfikacja ESOKJ?

Klasyfikacja ta została opracowana przez Radę Europy, dlatego obowiązują we wszystkich krajach UE. Jednak jest również stosowana w innych krajach, np. w Egipcie, Japonii, Kanadzie, Korei, Kolumbii czy na Filipinach.


Poziom A
Podstawowe użycie języka

A1
Początkujący

 • Rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego, mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb.
 • Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca zamieszkania, znanych sobie ludzi i posiadanych rzeczy. Może także odpowiedzieć na tego typu pytania.
 • Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i wykazuje chęć pomocy.

A2
Podstawowy

 • Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
 • Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe.
 • Potrafi w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i wykształcenie, bezpośrednie otoczenie, a także poruszać kwestie związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom B
Samodzielne użycie języka

B1
Niższy średniozaawansowany

 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem.
 • Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują.
 • Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2
Wyższy średniozaawansowany

 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
 • Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka bez większego wysiłku u którejkolwiek ze stron.
 • Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom C
Kompetentne użycie języka

C1
Zaawansowany

 • Rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
 • Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.
 • Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
 • Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2
Biegły

 • Potrafi z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.
 • Potrafi streszczać informacje z innych źródeł pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.
 • Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.